la transsexualidad en el sistema penitenciari de Catalunya

La Identidad de Género en el mundo cotidiano.
Avatar de Usuario
gina
Gran Maestr@
Gran Maestr@
Mensajes: 1993
Registrado: Mié, 21 21UTC Ene 21UTC 2004. 4:31 pm

la transsexualidad en el sistema penitenciari de Catalunya

Mensajepor gina » Mar, 24 24UTC Ene 24UTC 2006. 2:04 pm

La transsexualitat en el sistema penitenciari

El sistema penitenciari de Catalunya contempla i atén a les necessitats de la transsexualitat en els centres penitenciaris i vetlla de forma especial pel seu dret a la intimitat personal.

El principi del qual es parteix és el de la no discriminació per raó de sexe i les normes bàsiques que se segueixen en aquesta matèria són el Codi Civil, per una banda, i la Llei Orgànica General Penitenciària (LOGP) 1/1979, de 26 de setembre.

Pel que fa a la LOGP, els seus articles 8 i 9 obliguen l’Administració a organitzar separadament establiments per a homes i dones, per raons evidents de preservació de la intimitat, de la seguretat...

Els articles 29 i 30 indiquen que el naixement determina la personalitat i, en conseqüència, s’és home o dona per naixement, però atenent a les anomenades màximes de l’experiència, i al que entén el comú sentir de la nostra cultura, és evident que també es pot ser home o dona des d’una vessant psicològica pròpia i íntima de cada persona.

Cal tenir en compte, i així ho fan els serveis penitenciaris de Catalunya, que, per la via de l’analogia de dret, el transsexual operat és morfològicament una dona i es comporta social i individualment com a tal.

Més recentment, el Projecte de Llei dels drets de les dones per a l’eradicació de la violència masclista, impulsat pel Departament de Benestar i Família i en situació de tramitació parlamentària a la cambra catalana, també incideix en aquesta matèria i, després dels informes previs i preceptius elaborats per les assessories jurídiques de diverses conselleries sotmeses a consulta, s’ha decidit suprimir l’articulat què indicava la necessitat de separar persones transsexuals de la resta en establiments com ara els centres penitenciaris.

A més, també es té en consideració que el compliment d’una condemna o el règim de presó preventiva no podran suposar un obstacle, per si mateixos, per facilitar tractament transsexualitzador, especialment hormonal, a qui ho demani, sempre que ho faci en condicions idèntiques als ciutadans lliures.


D’aquesta manera, en els centres penitenciaris de Catalunya el tractament que poden rebre aquestes persones, és el propi que pot rebre un ciutadà lliure, encara que es vetlla amb més cura pel seu dret a la intimitat personal de cara a evitar problemes amb d’altres interns, com ara mostres de discriminació, rebuig o, fins i tot, possibles abusos sexuals.

En el terreny del tractament per a la reinserció i rehabilitació que reben el comú dels interns penats classificats, la persona transsexual que comunica els seu estatus als serveis penitenciaris rep una atenció pròpia de la seva personal orientació i tenen l’opció de realitzar un programa individual i personalitzat de tractament, que combini el procés rehabilitador i la seva personalitat.

No obstant, si la persona en qüestió es troba encara en el procés físic de canvi de sexe i no està reconegut oficialment la seva nova personalitat, roman al mòdul o presó determinat pel seu naixement.

És des d’aquest punt de vista que centres com el de Brians han promogut ordres internes en aquest àmbit.

L’ordre interna d’11 d’agost de 2003 d’aquest centre (que manté la seva vigència), indica la conveniència d’agrupar els interns transsexuals en cel•les, tret que hi hagi coneixement fefaent de l’existència de parelles estables i així es manifesti per ambdós components de la parella; en aquest darrer cas, se’ls permet viure junts a la mateixa cel•la, regle que s’aplica també a la resta de centres penitenciaris.

Per tant, existeix flexibilitat en aquests casos i els interns que declaren a les autoritats la seva transsexualitat poden triar al company de cel•la.

També és tenen en compte altres factors de cara a garantir la intimitat personal d’aquests persones, de manera que no vegin alterats o atacats els seus drets i la seva estabilitat psicològica i emocional. És el cas de l’establiment d’horaris diferents a la resta de la població del mòdul en el qual resideix per a l’ús de dutxes

La majoria dels casos de persones transsexuals que s’han registrat en el sistema penitenciari català tenen en comú el tret que van iniciar el seu canvi de sexe en llibertat i han tingut l’oportunitat de continuar-ho en presó i ha estat la pròpia Administració la què ha facilitat el tractament hormonal necessari i adient.

Segons els arxius de la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil, hi ha hagut escassos incidents entorn a persones transsexuals, que han estat puntuals, i que no han comportat conseqüències d’importància per a la integritat física d’aquestes.

Invitado

Mensajepor Invitado » Mar, 24 24UTC Ene 24UTC 2006. 4:00 pm

¿EN CASTELLANO PLIS
?

Avatar de Usuario
andrea_be_ba
Avanzad@
Avanzad@
Mensajes: 76
Registrado: Sab, 29 29UTC Ene 29UTC 2005. 6:58 pm

Mensajepor andrea_be_ba » Mar, 24 24UTC Ene 24UTC 2006. 10:25 pm

La traduccion no es muy buena, pero creo que se entendera.La transsexualidad en el sistema penitenciarioEl sistema penitenciario de Catalunya contempla y atiende a las necesidades de los transexuales en los centros penitenciarios y vigila de forma especial por su derecho a la intimidad personal.El principio del cual se parte es el de la no discriminación por razón de sexo y las normas básicas que se siguen en esta materia son el Código Civil, de una parte, y la Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP) 1/1979, de 26 de septiembre.Con respecto a la LOGP, sus artículos 8 y 9 obligan a la Administración a organizar separadamente establecimientos para hombres y mujeres, por razones evidentes de preservación de la intimidad, de la seguridad...Los artículos 29 y 30 indican que el nacimiento determina la personalidad y, en consecuencia, se es hombre o mujer por nacimiento, pero atendiendo a las denominadas máximas de la experiencia, y al que entiende el común sentir de nuestra cultura, es evidente que también se puede ser hombre o mujer desde una vertiente psicológica propia y íntima de cada persona.Hace falta tener en cuenta, y así lo hacen los servicios penitenciarios de Catalunya, que, por la vía de la analogía de derecho, el transsexual operado es morfológicamente una mujer y se comporta social e individualmente como tal.Más recientemente, el Proyecto de Ley de los derechos de las mujeres para la erradicación de la violencia machista, impulsado por el Departamento de Bienestar y Familia y en situación de tramitación parlamentaria al cuarto catalán, también incide en esta materia y, tras los informes previos y preceptivos elaborados por las asesorías jurídicas de varias consejerías sometidas a consulta, se ha decidido suprimir el articulo qué indicaba la necesidad de separar a las personas transexuales del resto en establecimientos como por ejemplo los centros penitenciarios.Además, también se tiene en consideración que el cumplimiento de una condena o el régimen de prisión preventiva no podrán suponer un obstáculo, por si mismos, por facilitar el tratamiento transexualizador, especialmente hormonal, a quien lo pida, siempre que lo haga en condiciones idénticas a los ciudadanos libres.

De esta manera, en los centros penitenciarios de Cataluña el tratamiento que pueden recibir estas personas, es el propio que puede recibir un ciudadano libre, aunque se vela con más cura por su derecho a la intimidad personal de cara a evitar problemas con otros internos, como por ejemplo muestras de discriminación, rechazo o, incluso, posibles abusos sexuales.En el terreno del tratamiento para la reinserción y rehabilitación que reciben el común de los internos penados clasificados, la persona transexual que comunica su estatus a los servicios penitenciarios recibe una atención propia de su personal orientación y tiene la opción de realizar un programa individual y personalizado de tratamiento, que combine el proceso rehabilitador y su personalidad.No obstante, si la persona en cuestión se encuentra todavía en el proceso físico de cambio de sexo y no está reconocido oficialmente su nueva personalidad, permanecera en el módulo o prisión determinado por su nacimiento.Es desde este punto de vista que centros como el de Brians han promovido órdenes internas en este ámbito.La orden interna de 11 de agosto de 2003 de este centro (que mantiene su vigencia), indica la conveniencia deagrupar a los internos transexuales en celdas, salvo que haya conocimiento fehaciente de la existencia de parejas estables y así se manifieste por ambos componentes de la pareja; en este último caso, se les permite vivir juntos a la misma celda, regla que sa aplica también al resto de centros penitenciarios.Por lo tanto, existe flexibilidad en estos casos y los internos que declaran a las autoridades su transexualidad pueden triar al compañero de celda.También se tienen en cuenta otros factores de cara a garantizar la intimidad personal de estas personas, de forma que no vean alterados o atacados sus derechos y su estabilidad psicológica y emocional. Es el caso del establecimiento de horarios diferentes al resto de la población del módulo en el cual reside para el uso de duchasLa mayoría de los casos de personas transexuales que se han registrado en el sistema penitenciario catalán tienen en común el salvo que iniciaron su cambio de sexo en libertad y han tenido la oportunidad de continuarlo en prisión y ha sido la propia Administración la qué ha facilitado el tratamiento hormonal necesario y adecuado.Según los archivos de la Secretaría de Servicios Penitenciarios, Rehabilitación y Justicia Juvenil, ha habido escasos incidentes en torno a personas transexuales, que han sido puntuales, y que no han comportado consecuencias de importancia para la integridad física de estas.
Andrea B. Baraibar.
____
The Woman I am no mirror can see,
My breast are still small and my voice is so deep.
The Woman I am unable (she cannot) feel love,
I wish to cut my genitals and feed them to the dogs.
The woman I am prepared to receive the pain.
The needles shall burn only the ugly remains.
Suppression is impossible, I must live it out,
My true self is female how could I ever doubt...
_____

http://misinquietudes.blogspot.com/

Avatar de Usuario
andrea
Administradora
Administradora
Mensajes: 3886
Registrado: Vie, 07 07UTC Nov 07UTC 2003. 4:05 pm

Mensajepor andrea » Mar, 24 24UTC Ene 24UTC 2006. 11:33 pm

Jo, tocaya, eso lo has hecho con el internostrum (je,je).

No había visto el mensaje, porque de haberlo leído hubiese hecho como tú y hubiese añadido la traducción, que es lo lógico en una web que no se circunscribe a una Comunidad Autónoma, porque la entidad que la ha creado no está tampoco limitada en ese sentido ya que nuestra vocación es global.

Muestra de ello es la grabación del programa de radio del martes 24 de Enero, emitido en Catalunya Radio, que se puede escuchar en la Galería, y en el que la doble representación de la FIG se repartió el uso de las dos lenguas oficiales de esta Comunidad Autónoma.
ImagenImagen

Creer en los demás te ayuda a ser mejor. (A. Glass).